Matrícula Adults 2024/25

  • Dades Acadèmiques

  • Dades Bancàries

  • El que signa i autoritza aquest número de compte
  • Autoritzo així, al Centre Dalcroze a efectuar el cobrament mitjançant un rebut bancari en aquest compte, segons ho exigeix la llei de serveis de pagaments 16/2009
  • Autorització dels drets d'imatge

  • Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i que el dret a l'autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’article 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal es fa necessari que abans de publicar a les pàgines web dels centres educatius o en revistes o publicacions d’àmbit educatiu editades pel centre imatges d’alumnes on aquests o aquestes siguin clarament identificables o altres dades personals susceptibles de ser tractades informàticament s’hagi obtingut el consentiment dels pares, les mares o els tutors legals. En els alumnes majors d'edat el consentiment l'ha de donar l'alumne/a.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.